ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

159Kitchen

1. Overeenkomst

1.1. Door het plaatsen van een bestelling op de website www.159kitchen.nl accepteert u het aanbod 159Kitchen en gaat u een overeenkomst aan met 159Kitchen. De bestelling kunt u afhalen op uw gekozen locatie. Eventuele vragen en/of opmerkingen dienen gericht te worden aan 159Kitchen. De contactgegevens vindt u terug in de bevestigingsmail welke u naar aanleiding van uw bestelling zult ontvangen. Betalingen die via de website worden gedaan worden gedaan aan Antropia B.V. Antropia B.V. en/of 159 Kitchen wordt hierna aangeduid als 159Kitchen.

1.2. In het kader van deze overeenkomst worden er door 159Kitchen persoonsgegevens verwerkt. Dit wordt altijd gedaan conform de geldende wetgeving. Voor meer informatie omtrent de wijze waarop er omgegaan wordt met uw persoonsgegevens kunt u de privacy policy raadplegen.

1.3 159 Kitchen zal uw persoonsgegeven in ieder geval nimmer zonder uw toestemming vervreemden aan derden.

2. Levering

2.1 Bestellingen kunnen via internet geplaatst worden en worden afgehaald in he tijdvak dat is aangeven bij de bestelling.

2.2. Het risico voor wat betreft de bestelling gaat over op u nadat de bestelling is afgehaald en betaald.

3. Promotionele acties

3.1 Eventuele promotionele acties dienen tijdens het bestelproces doorgegeven te worden. Indien dit niet het geval is 159Kitchen achteraf niet gehouden worden te leveren conform deze promotionele acties.

3.2 159Kitchen is te allen tijde gerechtigd om promotionele acties te weigeren en in te trekken.

4. Betaling

Voorafgaande betaling is mogelijk op de wijze zoals dit aangeboden wordt op 159kitchen.nl. Indien de online betaalmethode niet beschikbaar is of u wilt uw bestelling bij voorkeur bij het afhalen betalen dan kunt u uiteraard ook betalen met een betaalpas of creditcard bij de de persoon die de bowl aan u overhandigt.

5. Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot (de content van) www.159kitchen.nl en de aangeboden producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal berusten uitsluitend bij 159Kitchen, aan haar gelieerde vennootschappen en/of haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom (knowhow en handelsgeheimen inbegrepen) in Nederland of elders, die in verband staan met de (content van de) website www.159kitchen.nl en of de geleverde producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal in het algemeen. Het is u niet toegestaan op de website en of producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen, te kopiëren, op andere wijze te (her)gebruiken of te verwijderen, noch de website of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch op enigerlei andere wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van 159Kitchen., aan haar gelieerde vennootschappen en/of haar leveranciers.

6. Aansprakelijkheid

6.1 De totale aansprakelijkheid van 159Kitchen wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.

6.2 De aansprakelijkheid van 159Kitchen voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan het verzekerde bedrag.

6.3 De aansprakelijkheid van 159Kitchen voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, is uitgesloten.

6.4 De in artikel 12.1 tot en met 12.4 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van 159Kitchen.

7. Toepasselijk recht

De overeenkomsten tussen 159Kitchen en u worden beheerst door Nederlands recht en zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht